Politique de retour et remboursement

 

POLITIQUE DE RETOUR (fr)


Notre politique dure 14 jours. Si 14 jours se sont écoulés depuis votre achat, malheureusement, nous ne pouvons pas vous offrir de remboursement ou d'échange. Pour être éligible à un retour, votre article doit être inutilisé et dans le même état que vous l'avez reçu. Il doit également être dans l'emballage d'origine.

Il existe certaines situations où seuls des remboursements partiels sont accordés (si applicable)

Articles avec des signes évidents d'utilisation. Tout article qui n'est pas dans son état d'origine est endommagé, ou manquant de pièces pour des raisons non dues à notre erreur et tout article qui est retourné plus de 14 jours après la livraison sera considéré comme des articles non retournables.

RETOURS (SI APPLICABLE) :

Une fois votre retour reçu et inspecté, nous vous enverrons un email pour vous notifier que nous avons reçu votre article retourné. Nous vous informerons également de l'approbation ou du rejet de votre remboursement. Si vous êtes approuvé, alors votre remboursement sera traité, et un crédit sera automatiquement appliqué à votre carte de crédit ou méthode de paiement originale, dans un certain nombre de jours.

REMBOURSEMENTS TARDIFS OU MANQUANTS (SI APPLICABLE) :

Si vous n'avez pas encore reçu de remboursement, vérifiez à nouveau votre compte bancaire.

Ensuite, contactez votre compagnie de carte de crédit, cela peut prendre un certain temps avant que votre remboursement soit officiellement affiché. Si vous avez fait tout cela et que vous n'avez toujours pas reçu votre remboursement, veuillez utiliser le Contactez-nous en haut de la page et envoyez-nous un email. Nous répondrons dans les 24 heures de votre prise de contact.

ÉCHANGES (SI APPLICABLE) :

Nous remplaçons seulement les articles s'ils sont défectueux ou endommagés. Si vous avez besoin de l'échanger pour le même article, envoyez-nous un email en cliquant sur contactez-nous en haut de cette page.

Nous nous assurons de répondre à tous les emails dans un délai de 24 heures.

EXPÉDITION :

Pour retourner votre produit, veuillez nous envoyer un email pour obtenir des instructions, nous répondrons à votre email dans les 24 heures. Vous serez responsable du paiement de vos propres frais d'expédition pour retourner votre article. Les frais d'expédition ne sont pas remboursables. Si vous recevez un remboursement, le coût de l'expédition de retour sera déduit de votre remboursement. Selon où vous vivez, le temps qu'il peut prendre pour que votre produit échangé vous parvienne peut varier.

 

 

RETOURBELEID (nl)

Ons beleid duurt 14 dagen. Als er 14 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen we u helaas geen terugbetaling of omruiling aanbieden. Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin u het heeft ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

Er zijn bepaalde situaties waarin slechts gedeeltelijke terugbetalingen worden verleend (indien van toepassing)

Artikelen met duidelijke gebruikssporen. Elk artikel dat niet in de originele staat verkeert, is beschadigd of mist onderdelen om redenen die niet aan onze fout te wijten zijn en elk artikel dat meer dan 14 dagen na levering wordt geretourneerd, wordt beschouwd als niet-retourneerbare artikelen.

RETOUREN (INDIEN VAN TOEPASSING):

Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u te laten weten dat we uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook informeren over de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling. Als u wordt goedgekeurd, dan wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt automatisch een tegoed toegepast op uw creditcard of oorspronkelijke betaalmethode, binnen een bepaald aantal dagen.

LATE OF ONTBREKENDE TERUGBETALINGEN (INDIEN VAN TOEPASSING):

Als u uw terugbetaling nog niet hebt ontvangen, controleer dan eerst uw bankrekening opnieuw.

Neem dan contact op met uw creditcardmaatschappij, het kan enige tijd duren voordat uw terugbetaling officieel wordt geboekt. Als u dit alles hebt gedaan en u heeft uw terugbetaling nog steeds niet ontvangen, gebruik dan de Contacteer Ons aan de bovenkant van de pagina en stuur ons een e-mail. We zullen binnen 24 uur na het horen van u antwoorden.

OMRUILINGEN (INDIEN VAN TOEPASSING):

We vervangen alleen items als ze defect of beschadigd zijn. Als u het moet omruilen voor hetzelfde item, stuur ons dan een e-mail door op contacteer ons te klikken aan de bovenkant van deze pagina.

We zorgen ervoor dat we alle e-mails binnen een tijdsbestek van 24 uur beantwoorden.

VERZENDING:

Om uw product te retourneren, e-mail ons alstublieft voor instructies, we zullen uw e-mail binnen 24 uur beantwoorden. U bent verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw artikel. Verzendkosten worden niet terugbetaald. Als u een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van de retourzending van uw terugbetaling afgetrokken. Afhankelijk van waar u woont, kan de tijd die het duurt voordat uw omgeruilde product u bereikt, variëren

 

 

English

POLICY RETURN DEADLINE (en)

Our policy lasts 14 days. If 14 days have gone by since your purchase, unfortunately, we can’t offer you a refund or exchange. To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging. 

There are certain situations where only partial refunds are granted (if applicable)

Items with obvious signs of use. Any item not in its original condition is damaged, or missing parts for reasons not due to our error and any item that is returned more than 14 days after delivery will be deemed as non-returnable items.

RETURNS (IF APPLICABLE):

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund. If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.  

LATE OR MISSING REFUNDS (IF APPLICABLE):

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted. If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please use the Contact Us the top of the page and send us an email. We will reply within 24 hours of hearing from you.

EXCHANGES (IF APPLICABLE):

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email by clicking the contact us at the top of this page.

We make sure to answer all emails within a 24 hour timeframe.  

SHIPPING:

To return your product please email us for instructions we will answer your email within 24 hours. You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund. Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.